Year 2014

凡是捐款RM50以上,爱心之家将会把您的名字放上这网站以表谢意,您可以到此游览依据日期排行。

我们将会定期更新,如您宝贵的姓名还没被上传,请稍安勿躁。

请联络我们的职员,她将为您服务。

0177934139 / 0167257353 (Ms Tan)

谢谢您的慷慨解囊。

===================================================================================

01-01-2014

 • Murugan A/L Mutusamy                    RM51
 • 郑安理合家                                        RM50
 • 林文伟                                               RM50

02-01-2014

 • 林丽卿                                               RM50
 • 丘俊文                                               RM50
 • No 273 Jln Sri Maju                           RM50

03-01-2014

 • Loke Ming Dar                                    RM70
 • Ong Eng Hock                                    RM100
 • 真佛院                                                RM50
 • 林家成员                                            RM50
 • 彭夏兰 杨旬女士                                RM100

04-01-2014

 •  李美洁合家                                        RM50
 • 温菲菲                                                RM150
 • 顺达汽车贸易                                      RM50
 • Yong Get Leng                                    RM50
 • 何佩琦                                                RM50
 • Tan Bee Eng                                       RM200

05-01-2014

 • Enyu Kwee Fah                                   RM50
 • 江小苑                                                RM50
 • Tang Cher Teck                                  RM50

06-01-2014

 • Eng Eng Hair Saloon Centre               RM50

08-01-2014

 • Yuka Yong                                         RM100
09-01-2014
 • Lee Hooi Ling 837                               RM100
11-01-2014
 • Joey Teh                                             RM50
 • No 59 合家平安                                   RM50
 • No 6021 秋*                                        RM60
12-01-2014
 • Rajasvorian                                        RM50
13-01-2014
 • Soo Family                                         RM250
 • 20号功德无量                                    RM50
 • 黄秀贞                                               RM50
 • 谢良田                                               RM50
 • Tay Hui Chin                                      RM500
14-01-2014
 • Mrs Goh                                            RM50
 • 陈莉缘                                               RM50
 • 沙淋哥                                               RM100
 • 张合家/颜合家                                   RM70
15-01-2014
 • 刘先生                                                RM50
 • Mrs Goh                                             RM50
 • Miss Chua                                          RM50
 • Leong Kong Yang                               RM50
 • Lee                                                     RM50
17-01-2014
 • 叶文杰                                                RM50
 • Tan Khin Shee                                    RM100
 • YI栾石膏贸易                                     RM100
19-01-2014
 • 陈振春合家                                         RM50
 • 15号合家平安                                     RM50
20-01-2014
 • No 46 Mr Ho                                       RM50
 • No 235                                               RM150
 • 165号身体健康                                   RM100
 • 237号 (4包米)                                RM100
 • 陈瑞香女士                                         RM50
21-01-2014
 • Vijayaletchm a/p Suppliah                RM100
 • Ang Siew Peng                                    RM100
 • 陈先生                                                RM50
22-01-2014
 • No Kew Yoon Choong                         RM50
 • 陈亚兴                                                 RM50
 • CB Engrg                                             RM50
23-01-2014
 • Rosita Md Ali                                      RM50
 • Sia Lay Chin 谢丽锦                           RM100
 • 陈爱俐                                               RM50
 • 李文坤                                               RM50
 • Lam Lee Ling                                    RM100
 • No.31 Jovi                                        RM100
 • Ng Cheng Boey                                 RM50
24-01-2014
 • 冯思万                                               RM100
 • 黄玉莲女士                                        RM50
 • ACBE爱心人士                                   RM280
 • 160身体健康                                      RM50
 • 汤伟福                                               RM50
 • ELG Marketing                                   RM50
 • Yap Fenn Yee                                    RM50
 • No 32 Jalan Sutra Pulai 2/9              RM100
 • No 30                                                 RM50
 • Sherlly Loh                                         RM50
 • 钟政佑小弟                                        RM50
 • Tukang Jahit Kin See                        RM50
25-01-2014
 • 合家平安                                           RM500
 • Boon Yon Chua                                 RM50
 • Ong Tong Leong                               RM50
26-01-2014
 • 李湖水                                               RM100
 • Too Leng Shun                                   RM50
 • 35号 新年快乐                                   RM50
 • 郑来发                                               RM50
 • 29号 新年快乐                                   RM50
27-01-2014
 • Mr Tan / Mrs Tan                              RM100
 • 叶增瑞                                                RM50
 • Lorrian Lim                                        RM50
 • Mrs Quek                                           RM50
 • 237号                                                 RM50
 • 5号红包                                             RM112
 • Wong Lai Tee                                    RM100
28-02-2014
 • Lim Tai Leong                                    RM50
29-02-2014
 • 沙淋哥                                               RM200
 • Choo                                                  RM300
 • 刘鹏财合家                                        RM50
 • 余女士                                               RM50
 • 黄亚音                                               RM50
 • Tay Moi Hun                                      RM50
 • Angie Ng                                            RM50
05-02-2014
 • 胡守能                                                RM50
 • 郭瑞珍                                                RM50
 • 张展成                                                RM50
 • 美玉                                                   RM120
06-02-2014
 • 郑福民                                                RM50
 • SC Lim                                                 RM50
07-02-2014
 • 何莉珠                                                RM50
 • 陈晓玉                                                RM60
 • Pasar Mini SCT                                  RM1000
 • 谢俊水先生                                        RM100
 • 亚发                                                    RM50
 • 余女士                                                RM50
08-02-2014
 • Nadzirah                                            RM50
09-02-2014
 • 陈景辉                                                RM50

 12-02-2014

 • 陈瑞彬                                               RM120
 • No 13 Taman Bahagia                        RM50
 • 林家质                                                RM50
14-02-2014
 • 谢照福                                                RM50
 • 詹永强                                                RM50
 • 爱心人士                                           RM100

15-02-2014

 • 胡雪萍                                                RM50
 • Mohd Ajib Fauthan                            RM50
 • Joanne Chong                                   RM200
17-02-2014
 • 史克保                                                RM50
 • 永生隆药行                                        RM100
19-02-2014
 • S.Gaisiry Sandra                               RM100
 • Sayalakshmi                                       RM50
20-02-2014
 • Kevin Chong                                      RM50
21-02-2014
 • Chin Choy Ling                                  RM80
 • 风格摄影                                            RM50
 • 张延发                                                RM50
22-02-2014
 • 刘珉杰夫妇                                         RM50

23-02-2014

 • Subramani am a/l veeramutah         RM50
 • 160号身体健康                                  RM50
 • lot 4387                                             RM50
 • Suppulochmy                                     RM50
 • 沙淋哥                                               RM100
 • 19号                                                  RM50
 • 139号                                                RM50
 • 陈连城                                               RM50
 • 陈振城                                               RM100
24-02-2014
 • Pro Uniform S/B                                RM50
26-02-2014
 • 同仁药行                                            RM50
27-02-2014
 • Lee Kouk Boon                                  RM50
 • 许先坤 先宏 荔思                              RM50
 • 谢云娣女士                                       RM100
 • Alya Sofea Afif’e                               RM100
 • Shawn Ku                                          RM50
 • 165身体健康                                     RM100
 • 赖保霖                                               RM50
 • 吴其霖                                               RM50
28-03-2014
 • Yap Put Chong                                 RM50
01-03-2014
 • 陈桂香 刘传兴                                  RM200
 • 王秀芬                                              RM200
 • Lee Cheng Yee                                 RM50
 • 胡肇轩                                               RM50
02-03-2014
 • 王闾宋先生已故                                RM100
 • E41号                                               RM50
 • KH Fashion sdn bhd                           RM100
03-03-2014
 • Lai Kee Chew                                   RM250
04-03-2014
 • 吕咏峻                                               RM50
 • Yong Chee Fang                               RM50
05-03-2014
 • 6善心人                                             RM50
 • 王星韦                                               RM50
 • 黄秀贞                                               RM50
 • 郑福民                                               RM50
 • 陈爱俐                                              RM100
 • AF Refrigeration Component           RM50
 • 郭德佃                                               RM50
 • 周先生                                              RM100

 06-03-2014

 • 秀华女服                                           RM200
 • 兴型汽车零件公司                            RM100
 • 已故Ho Chun Loy                             RM100
07-03-2014
 • Chin Yoke Mooi                                 RM50
 • Saruja Gengadaran                          RM100
08-03-2014
 • ELG Marketing                                 RM200
 • Bio Tech GLobal Sdn Bhd                  RM200

09-03-2014

 • Sivasakhti Textiles General Good    RM100
 • 邱林峰                                                RM50
 • 廖忠良                                                RM50
10-03-2014
 • Chandarakaca A/P Gobbal               RM50

11-03-2014

 • 游港烧腊饭店                                    RM50
 • Norasiah                                           RM50
 • 邱丽燕                                              RM250
 • Klinik Pergigian Zawiah                      RM100

12-03-2014

 • Dr Tee Lang Yeong                            RM50
 • 刘世健                                              RM50
 • Mawico Auto (m) Sdn Bhd                   RM50
13-03-2014
 • 林雅姿                                               RM50
 • 郑女士                                               RM50
 • 余联益                                               RM50
14-03-2014
 • 郑康文                                              RM100
 • 林胜炎                                               RM50
 • 李清月女士                                         RM50
15-03-2014
 • 姚琪 & 汉伟                                        RM50
 • Wong                                                RM200
 • Ng Kim Hong                                       RM50
 • 陈奕如                                               RM300
 • Ng Yong Long                                     RM200
 • 萧秀锂                                               RM250
 • 佛心 江俊庭                                        RM50

16-03-2014

 • Tan See Aik                                       RM300
17-03-2014
 • 林靖焜先生                                         RM50
 • Tan See Aik                                       RM300
 • 杨丽娴                                               RM50

18-03-2014

 • Vijayaletchm a/p Suppliah                  RM100
 • Ke Care Beauty                                   RM50
 • 林先生                                               RM50
19-03-2014
 • 江水清                                               RM50
20-03-2014
 • Tong Huat Auto Parts Trading            RM50

21-03-2014

 • Fatimah Bt Abdullah                           RM50
 • 陈莉美小姐                                        RM50

22-03-2014

 • 显应庙                                               RM50
 • Chin Jen Jeng                                     RM50
 • Marrybrown                                        RM50
 • Jeltrey Bok                                         RM50
23-03-2014
 • 欣淇服装店                                         RM50
 • 陈金彩                                               RM50

24-03-2014

 • 王湘涵                                               RM250
 • 陈文雄                                                RM50
 • 余昌行合家                                         RM50
 • 萧雪薇                                                RM50

25-03-2014

 • 沙淋哥                                               RM50
 • 林友财                                               RM50
 • Ban Soon                                           RM50
 • 汤伟福                                               RM50
27-03-2014
 • Chua Ai Lim / Chua Men Ton              RM100
28-03-2014
 • Lee Sion Meng                                   RM50
 • Mr Ng                                               RM100
 • Mr Tau Meng Kia                                RM50
30-03-2014
 • Wga8780(Wan)                                 RM50
 • 吴名士                                              RM50
 • Wan Ahmad Wan Ismail                     RM50

31-03-2014

 • 赖炜益 陈美燕                                   RM110

01-04-2014

 • Chai Vooi Choy                                  RM50
02-04-2014
 • 杨丽娴                                              RM50
 • 林敬翔                                              RM50
 • N08                                                   RM50
03-04-2014
 • 郑瑞琴                                               RM50
 • Pusat Tuisyen Mulia Jaya                    RM50
 • Kwang Ah Moey                                  RM50
 • 陈亚蕊                                               RM50
04-04-2014
 • Madam Liu                                         RM50
 • 彭靖涵                                               RM50

05-04-2014

 • 林萍                                                 RM50
 •  张成励合家                                      RM50
 • 刘漫玲,温玉英,刘友运                    RM100
 • 陈铭顺已故                                        RM50
 • Lau                                                   RM50
 • 廖同兴先生                                        RM50
07-04-2014
 • 刘明材                                               RM100
 • 梁妹女士                                            RM50
 • 84 无名氏                                           RM50
08-04-2014
 • Vijayaletchm a/p Suppliah                 RM100
 • 吴钦海                                              RM50
09-04-2014
 • 佛心                                                 RM100
 • 160 身体健康                                    RM50
 • R.Amplagan                                      RM50
 • 郑福民修理汽车店                             RM50
 • Car rindu                                          RM50
 • Corrinne                                           RM50
10-04-2014
 • 吴维强合家                                       RM50
 • 赖明章合家                                       RM350

 11-04-2014

 • 8005                                                 RM50
 • Oh Mui Leng                                      RM50
 • 罗烈明                                               RM100
 • 善心人                                               RM50

12-04-2014

 • 黄先生 1929                                        RM100
 • Calvin Tan 合家平安                            RM50

13-04-2014

 • Chah Ya 佳雅                                       RM60
 • 2822                                                    RM80

14-04-2014

 • 谢照福                                                  RM50
 • Salleh Shais                                           RM50
 • Annie Huang                                         RM100
 • 林先生                                                  RM50
 • 张小翔                                                  RM50
 • 吴其贤                                                  RM50
 • Iceland                                                  RM100
 • 28                                                        RM50
 • 陈亚兴已故                                           RM50

15-04-2014

 • 佛心                                                     RM100
 • Jenny                                                   RM100
16-04-2014
 • 友利汽车                                               RM50
 • 谢先生                                                  RM100
 • Goh Yong Shen                                       RM50
 • 14 8                                                      RM50
17-04-2014
 • 彭宝葿                                                  RM50
 • KG Engineering                                     RM100

18-04-2014

 • 林应娴                                                  RM50

19-04-2014

 • Lai Kock Kong                                       RM100
 • Tay Meng Hwee                                     RM50

20-04-2014

 • Joyce Van Buerle                                   RM100
21-04-2014
 • Narayani Nair                                        RM70
 • Lai Kock Kong                                        RM100
 • Tay Meng Hwee                                     RM50
 • 李政杰                                                   RM50
22-04-2014
 • JLT 8631                                               RM50
 • My Hotel Baby Shop                                RM100
 • 林先生                                                   RM50

23-04-2014

 • 黄日森                                                  RM50
 • 创艺文家供应                                        RM50

24-04-2014

 • 邹委伦合家平安                                      RM50
 • Wan Shen Auto  Parts Trading                 RM72

25-04-2014

 • 46号                                                      RM50
 • 沙淋哥                                                  RM150
26-04-2014
 • 佛心人                                                    RM50
 • 福泰佛具金身礼品行                                RM50

27-04-2014

 • 葉增瑞                                                   RM50
 • 张胜华夫妇                                             RM50

28-04-2014

 • Costa Project Sdn Bhd-Wilson Wong        RM50
 • 杨丽娴                                                   RM50
 • Zanariah Mispan                                     RM50
 • 心灵之音                                                RM100
 • Lau Ban Hua                                           RM50
 • 陈有坪                                                   RM50

29-04-2014

 • 薛凌                                                      RM100
 • 材                                                          RM50

30-04-2014

 • Chua Poh Lim                                          RM200
 • Lian Seng                                                RM200
 • 骆慧茗                                                     RM320
 • 李太 NO54                                                RM70
 • 赖保霖                                                      RM50
01-05-2014
 • PT 8 Sdn Bhd                                           RM300

02-05-2014

 • 胡拳能                                                      RM50
 • Jeju Korea Restaurant                               RM50
 • No 0102                                                   RM280
03-05-2014
 • JB Poh                                                       RM50

05-05-2014

 • 160号                                                        RM50
 • 9号                                                           RM50
 • 谢观华                                                     RM1000
 • K two mobile teleshop                                 RM50
 • 丘玉莲                                                       RM50
 • Vijaya                                                       RM100
 • 张丽娟                                                       RM50

06-05-2014

 • 165号 身体健康                                          RM100
 • 江纪                                                           RM50
 • Eng Hup Tyre & Ent                                     RM50
 • 王赛风                                                        RM50

07-05-2014

 • 郑福民修理汽车店                                        RM50
 • 心园咖啡馆                                                 RM50
 • 刘顺明                                                       RM100
08-05-2014
 • 良友有限公司                                              RM50
10-05-2014
 • Darson Electronics Sdn Bhd                         RM200
 • No 5065                                                     RM50
 • 黄添来                                                       RM50
11-05-2014
 • 林宏杰                                                       RM50
 • 周建利                                                       RM50
 • Wong Bing Lim                                           RM50
12-05-2014
 • 曾钰厢                                                       RM100
 • No 30 A Seroja                                            RM50
 • Lee                                                           RM100
 • 陈依柔小妹                                                 RM50
 • ACBE热心人士                                            RM515
 • 阿伟                                                           RM50
 • 孔伟德                                                       RM60
 • WYK Trading Sdn Bhd                                  RM50
 • 黄伟德先生                                                 RM50
13-05-2014
 • Mr.Tham                                                     RM50
 • 大顺美食中心                                               RM50
 • R Amplagan                                                 RM50
 • Gan Say Hong                                              RM50
 • Winnie Tee                                                 RM50
14-05-2014
 • Kee Fatt Motors Engineering Sdn Bhd           RM100
 • 丘先生                                                       RM100
 • 已故何剑福                                                 RM150
 • Madam Lee                                                RM100
 • SMJ Home Center S/B                                 RM50
15-05-2014
 • 彭依盛先生                                                  RM50
 • 林宇轩先生                                                 RM100
 • 张梅英                                                        RM50
 • Ms Swee                                                     RM100
 • 亚成茶餐室                                                 RM200
17-05-2014
 • 大众五金                                                     RM50
 • 郑慧云                                                        RM100
 • Auto Paint Yew Hing                                    RM50
 • 黄毓山                                                        RM70
 • 傅琪俐                                                        RM100
 • 庙应显大二爷伯‘                                          RM100
 • 翁翊航                                                        RM100
18-05-2014
 • Lee                                                             RM50
 • 彭康文                                                        RM100
 • Syed Muhamad                                            RM100
 • Tan Tiam Hock                                            RM50
 • Mayfila                                                        RM50
 • 严世福                                                         RM50
19-05-2014
 • 余亮仪小妹妹                                              RM300
20-05-2014
 • 杨丽娴                                                         RM50
21-05-2014
 • 洪葶花女士                                                  RM50
 • 陈振文                                                         RM50
 • 25 A号                                                         RM50
 • Dream Star Furniture                                    RM50
 • 8号                                                              RM50
 • 赖锦超                                                        RM100
 • 赖保霖                                                         RM50
 • 北京中药行                                                  RM150
22-05-2014
 • Tukang Jahit Kin See                                     RM50
 • 李爱源                                                          RM53
 • M Lee Shop Sdn Bhd                                      RM50
 • Polymart Trading                                          RM50
26-05-2014
 • 有心人                                                          RM50
 • Anbalagan                                                     RM50
 • 郑阳思                                                          RM50
 • 黄明俊                                                          RM50
 • 卢秀琴                                                          RM50
 • Madam Won                                                 RM100
 • 永兴汽车电器服务`                                       RM100
27-05-2014
 • 陈国福                                                          RM50
 • 黄俊龙                                                          RM50
29-05-2014
 • 万胜汽车机件                                                RM50
 • Ong Chee Yong                                             RM300
 • Daphane Chan                                               RM50
 • Ong Ping Ping                                                RM50
 • 合发油泵服务中心有限公司                             RM80
 • My Chandron                                                  RM50
30-05-2014
 • No 1 Tadika Junior Cerdana                           RM100
 • Rahim & Lawrnee                                          RM100
 • 沙淋哥                                                          RM100
31-05-2014
 • 香格里拉冷气酒楼                                          RM50
01-06-2014
 • Lily Tham                                                     RM100
 • Chia Meng Jim                                              RM50
 • 李明煌                                                         RM100
 • 王芳玲                                                         RM200
 • Jasmine Wong                                              RM150

03-06-2014

 • Lim Thau Kai                                                 RM50
04-06-2014
 • 福民汽车维修有限公司                                    RM50
 • Sivasakhti Textiles And General Goods           RM100
 • Pemborong Sayur-Sayuran Yip Guan                RM100
05-06-2014
 • MICRONCLEAN CORP M S/B                             RM200
 • LIM MUI LEE NO.71 JLN BUKIT KAMPANG 1/17  RM50
 • LUCKY SEVEN                                                  RM100
 • ANGEL LAU                                                     RM50
06-06-2014
 • 曾莲                                                              RM200

 07-06-2014

 • ZWA                                                                RM50
 • no22 A 林女士                                                 RM100
 • CHONG MING CHIEN TMN TROPIKA                   RM100
 • 江水清                                                             RM50
 • Tukang Jahit Kin See                                        RM50
 • Kisor Nath                                                        RM50

08-06-2014

 • Allan Tan                                                        RM500
 • 陈建成                                                            RM50
 • Aik Joo Leong                                                 RM50
 • Miss Yong                                                       RM100
 • Lam Yui Wye                                                   RM50

09-06-2014

 • 佳香包店                                                         RM50
 • Wong Jia Thai                                                 RM50

10-06-2014

 • 李再丰                                                             RM50
 • 志伟                                                                RM50
 • JB Dental Surgery                                             RM50

11-06-2014

 • 陈依柔                                                              RM50

13-06-2014

 • 潘小姐                                                               RM50
 • Ah Meng Welding & Spray Painting Workshop      RM200
 • Jagaveeran & Inthran Thavaruban                       RM50
15-06-2014
 • 林道华                                                             RM132
 • Tan Boon Lee                                                   RM100
 • 范文强                                                              RM50
16-06-2014
 • 沙淋哥                                                            RM100
 • 黄豆腐                                                            RM100
 • R. Amplagan                                                    RM50
17-06-2014
 • 林德维                                                           RM100
18-06-2014
 • GPS Quarry Sdn Bhd                                        RM750

19-06-2014

 • 25A                                                                 RM50
 • 34, Jalan Bukit Kempas 2                                  RM50

20-06-2014

 • 陈瑞卿女士                                                      RM50
 • 胡肇轩                                                             RM50
 • Hup Shun Enterprise                                        RM300
21-06-2014
 • Ong Saw Oon                                                   RM50

22-06-2014

 • Subaudi                                                           RM50
 • Chia Shing Jyy                                                  RM50
 • Pang Hong Kai                                                  RM50

23-06-2014

 • 林先生                                                             RM50
 • Tan陈                                                              RM50
 • Pee Poh Meoi                                                   RM50
 • Wong Hong Chye                                              RM50
 • 梁志杰                                                            RM100
 • 郭东宪                                                            RM100
24-06-2014
 • 林敬利医生                                                      RM50
 • 汤伟福                                                             RM50
 • Ramasony A/L Potha                                        RM100

25-06-2014

 • 江记                                                                 RM100
 • See Cuai                                                           RM50
 • Mrss Lee                                                          RM100

26-06-2014

 • 陈永福 setia indah                                             RM100
 • Susan Beh 麦邦娟大姐                                        RM50
 • Jin Sheng Metal & Piping Supplies                       RM50
 • 王浩然                                                               RM100
 • Lim Sheau Hong                                                 RM50
 • ABT                                                                   RM50
 • 杨丽娴                                                               RM100
27-06-2014
 • Lee Yee Thang                                                   RM150
 • J & A Curtain Design                                          RM100
 • 王名心                                                               RM100
28-06-2014
 • 张伟豪                                                                RM50
 • 黄至宪                                                                RM50
 • Lim                                                                    RM50

29/6/2014

 • CHAN XIAO RONG                                                RM50
30-06-2014
 • 胡寿能全家                                                          RM50

01/07/2014

 • 朱美君                                                                  RM55
 • LEE SIEW HWA                                                     RM200
 • 王春中                                                                  RM50
02-07-2014
 • 颜亚发                                                                  RM60

03-07-2014

 • Sivanathen                                                           RM50
 • Ben Hui Xuan -1009-                                             RM300

06-07-2014

 • CHAN VUI KUI                                                       RM250
 • SHANKAR                                                             RM51
 • MAYFILA                                                              RM50
08-07-2014
 • 5783号                                                                RM100
09-07-2014
 • May                                                                     RM50
 • 余汶日业                                                              RM50
 • 郑礼山合家                                                           RM50
 • 康友发先生                                                           RM80
 • 23号                                                                    RM50

11-07-2014

 • Chan Kok Onn                                                       RM50
 • 俐朱                                                                     RM50

12-07-2014

 • 45, Kwek See Hiang                                              RM50
 • Angelin Koh                                                         RM100
 • Him Hsien Young                                                 RM100
 • 金福                                                                    RM50
13-07-2014
 • ABDUL RAHMAN MOHD ALI                                    RM60
 • SITI FATIMAH & FLY                                             RM60
 • 邱志伟                                                                 RM50
 • Wong Mee Han                                                     RM50
14-07-2014
 • 康有发先生                                                           RM80

15-07-2014

 • 杨昔旺                                                                  RM100
 • MISS YONG                                                           RM100
 • J&A CURTAIN DESIGN                                            RM50
 • NG TIAM LAI                                                         RM50
 • Goh You Hoo                                                         RM50
 • U Best                                                                  RM50
 • Ming Fay Car Auto Accessaries                              RM100
16-07-2014
 • Lim Kian Sian                                                        RM50

18-07-2014

 • NG AUN BOON                                                       RM50
 • 潘富华                                                                  RM50
 • Mohd Hairulzamri                                                  RM50

19-07-2014

 • LEE YOK LAN                                                         RM150
 • 赖保霖                                                                  RM50
20-07-2014
 • 刘金财                                                                   RM50
 • Cookware 69 Dedap 7                                             RM50
21-07-2014
 • 李再丰                                                                   RM80
 • Lim Kok Haw                                                          RM50
 • Asuppulucmy                                                          RM50

22-07-2014

 • TAN SEE AIK                                                           RM300
 • WONG AH FAI                                                        RM100
 • 黄玉莲                                                                    RM50
24-07-2014
 • 沙冰哥                                                                    RM100
 • Ann Pheh                                                                 RM50
 • 郑莉华                                                                    RM100
 • 缘缘精舍及众子弟                                                    RM500
 • Chua Sok Feng                                                         RM50
 • Leng Jie Soya Bean S/B                                            RM400
25-07-2014
 • Miss Yong                                                               RM100
 • See May Chia                                                          RM100
 • ABT Fresh and Frozen                                              RM50
26-07-2014
 • Koh Ah Bah                                                             RM150
 • 冯文添                                                                    RM50
 • 黄子漩                                                                    RM50
27-07-2014
 • Gengadaran                                                            RM100
 • Mr Ngui                                                                   RM50
28-07-2014
 • BOX                                                                        RM100

 30-07-2014

 • RESTORAN LIU SOO                                                  RM50
01-08-2014
 • 胡秋桃                                                                     RM150
 • 刘建文                                                                      RM50
 • 刘秀
02-08-2014
 • 许智钦                                                                       RM50
 • 周佳瑶                                                                      RM110
 • 李伟明                                                                       RM50
 • 福民汽车维修有限公司                                                RM50
03-08-2014
 • Ooi Saw Hoon                                                            RM100

05-08-2014

 • Pauline                                                                     RM100
 • May 62                                                                      RM50
 • Suharai                                                                     RM50
06-08-2014
 • ABT Frozen Food                                                        RM50
 • 胡寿能                                                                       RM50
 • 何剑福已故                                                                RM150
08-08-2014
 • Michelle Lee No 266                                                   RM100

09-08-2014

 • Miss Yong                                                                 RM100
 • 廖国荣先生                                                                RM50
10-08-2014
 • Lee Seng Wa                                                              RM50
 • Ku Bee Yong & Family                                                 RM50

11-08-2014

 • Chai Sun Wah                                                            RM100
12-08-2014
 • Genga                                                                       RM100
 • 东洋汽车冷气与装饰                                                    RM50
 • YY                                                                             RM50

13-08-2014

 • Leow Gai Wen                                                           RM100
14-08-2014
 • CB Tee                                                                      RM200
 • Jane                                                                         RM200
 • 邱志伟                                                                       RM50
 • 范纪国                                                                       RM50
 • Idris Ishak                                                                 RM50
15-08-2014
 • 张礼炎 陈玉环夫妻                                                     RM100
 • Lam                                                                          RM60
 • Tai Hung Fui                                                              RM50

16-08-2014

 • Joanne                                                                     RM150

17-08-2014

 • 彭宝眉                                                                       RM50

18-08-2014

 • 李源兴                                                                       RM50
 • 张意祥市场                                                                RM100

19-08-2014

 • Anly Liao, Anson Chau, Sharon Yip, Elena Lim              RM70
 • 陈金华                                                                       RM50
 • Sg Abong                                                                   RM50
 • 洪葶花女士                                                                RM50
 • Josephine & Ong Theng Lee                                       RM100
20-08-2014
 • 余丝薇                                                                       RM100
 • 周海强                                                                       RM50
 • 刘靖吟                                                                       RM50
21-08-2014
 • ABT                                                                           RM50
 • Choo Mee Ting                                                           RM50
 • Lai Jia Xin                                                                 RM100
 • 刘秀兰                                                                       RM100
22-08-2014
 • 方秀珍                                                                       RM50

24-08-2014

 • R.Amplogan                                                               RM50
 • No.7211                                                                    RM100
 • CHONG C.N.                                                              RM100

25-08-2014

 • Ooi Family Bagan Baru                                              RM200
 • 沙冰哥                                                                      RM50
 • 8号                                                                           RM50
 • Jenny Lim                                                                 RM50
 • 刘秀兰                                                                     RM2000
 • 陈厚诚                                                                       RM50
 • Pemborong Sayur Sayuran Yip Guan                             RM50

26-08-2014

 • 陈厚诚                                                                       RM300
 • Urban Grocer                                                              RM145
 • 安妮牙科医生                                                              RM50

27-08-2014

 • 84号无名氏                                                                 RM200
 • WA Cushion S/B                                                          RM100
 • Iswarafera Sdn Bhd                                                      RM100
 • Kedai Gambar Xia Xia                                                   RM200
 • 谢宝荭                                                                        RM200
 • 许家俊                                                                         RM50
28-08-2014
 • 丰盛苦瓜汤                                                                  RM50
 • 曹瑞娇已故                                                                  RM50
 • Ong Yong Chin                                                             RM150
 • 赖乙萱                                                                         RM50
29-08-2014
 • No 3542                                                                       RM200
 • 余金生315                                                                   RM180
30-08-2014
 • Low Siew Lee                                                              RM100
 • 曾碧玉                                                                         RM50
 • Hong Fook Him, Goh Hooi Choo, Sri Tanjong                RM100
31-08-2014
 • Goh Ai Hwa                                                                  RM100
01-09-2014
 • ABT Fresh & Frozen                                                       RM50
 • Tan Hwee Luang                                                           RM300
 • Moi Koia Cheong                                                           RM100
 • Hoo Yin Ruh                                                                  RM100
 • Moi Kin Yew                                                                  RM100
03-09-2014
 • Dickson                                                                         RM50

04-09-2014

 • Rozlan Abu Bakar                                                         RM100
 • 巫冠仗                                                                         RM50
 • 江记                                                                            RM100
 • 160号                                                                           RM50

05-09-2014

 • Ke Care Beauty                                                              RM50
 • 利伟仙                                                                          RM100
 • 彭康文                                                                          RM100
06-09-2014
 • 锦华美发美容院                                                              RM50
 • 黄思绫全家                                                                    RM100
 • 丰盛电池                                                                        RM50
 • Alicia Lau                                                                      RM100
 • 黄彩云                                                                           RM50
 • 30 Tom Swee Chin                                                          RM50
 • 陈锡葳                                                                          RM100

07-09-2014

 • No.5 无名字                                                                    RM50
 • Madam Ku                                                                      RM5o
 • 陈俏潓                                                                           RM50
 • 1929                                                                              RM50
 • Lee Mun Chye                                                                 RM50
08-09-2014
 • 潘来成                                                                            RM50
 • 蒋连花                                                                            RM50
09-09-2014
 • 森联布棚                                                                         RM50
 • 李保财                                                                            RM50
 • Miss Yong                                                                       RM100
 • Diana Henry                                                                    RM50
10-09-2014
 • Anna Siak                                                                       RM50
 • Ng Boon Chon                                                                 RM50
 • Genganakan                                                                   RM100
 • 佳能                                                                               RM50
 • 96车行                                                                           RM100
 • 林丽莲                                                                            RM50
 • 邻家家乡味                                                                     RM100
11-09-2014
 • 城市花之苑                                                                      RM180
12-09-2014
 • Wai Chee Ting                                                                RM50
 • 谢锦荣                                                                            RM50

15-09-2014

 • Tan                                                                                RM50

16-09-2014

 • Megan Won                                                                     RM50
 • 梁亚萍                                                                            RM150
 • Vincci Chan                                                                     RM50
 • 邱子丰亚华亚文                                                               RM60
 • Yeap Bee Leng                                                                 RM50
 • 25a号                                                                             RM50
 • 邱志伟                                                                            RM50
18-09-2014
 • 丘先生                                                                             RM50
 • 曾山伦先生                                                                       RM50
 • 吕玉坤先生                                                                       RM50
19-09-2014
 • Low Siew Lee                                                                  RM500
 • 刘桧傛                                                                             RM50
 • Then Kam Hong                                                                RM50
 • Mr Dean                                                                           RM50
 • Hor Wooi Tek                                                                   RM50
 • Law Siew Lee                                                                   RM500
20-09-2014
 • Low Siew Lee                                                                   RM400
 • Hong Fatt Garage                                                             RM50

21-09-2014

Buy cheap Viagra online

 • Miss YONG                                                                       RM100
 • 大同家私                                                                          RM60
 • 张运兴                                                                             RM50
 • 张俊雄                                                                             RM60
 • 8号                                                                                  RM50

22-09-2014

 • NO.8                                                                                 RM50

23-09-2014

 • Telecture Marketing                                                           RM600
 • 李金春                                                                               RM50
 • Mohd Zawawy                                                                     RM50

24-09-2014

 • Mayfila                                                                               RM50
 • ABT Fresh & Frozen                                                             RM50
 • Yong Ki Lin                                                                          RM50
 • 陈缋已,陈信颜,陈孳珧                                                      RM100
 • 黄先生                                                                                RM300
 • 沙冰哥                                                                                RM150
 • 林女士                                                                                 RM50

25-09-2014

 • 江先生                                                                                RM300

26-09-2014

 • Pee Poh Meoi                                                                       RM50
27-09-2014 
 • 林先生                                                                                 RM50
 • 赖保霖&赖乙萱                                                                    RM100
 • JMA 4131                                                                             RM50
 • 陈女士,南小姐                                                                    RM60
 • Mr. Ng                                                                                 RM50
 • Wong Ah Fai                                                                        RM100

28-09-2014

 • No.7007                                                                               RM50
 • Ivan                                                                                     RM50
 • Sie Jin Le                                                                             RM50

29-09-2014

 • Teng Kim Eng                                                                        RM50
 • 城市花之苑                                                                            RM200
 • 秦金蕊                                                                                   RM50
 • 郑民才                                                                                  RM200
 • R. Amplagan                                                                          RM50
 • 欧春燕&李国权                                                                       RM80
 • 鄧文光&鄧欣颖&鄧欣宜&王雅芬                                              RM120

30-09-2014

 • Mr. Kaness                                                                            RM50
 • Tan Chung Hong                                                                    RM50
 • Tmn Bakariah 11A                                                                 RM100
 • 1号                                                                                       RM50

01-10-2014

 • Ipoh Jeiabang曹美                                                                 RM100
 • Jln Bakawali 18                                                                      RM100
 • Jason Lai                                                                              RM50
 • 陈玟彩                                                                                  RM100
 • Miss Crister                                                                          RM50

02-10-2014

 • Perusahaan Perabot Soon Huat                                               RM50

03-10-2014

 • 龙和公司                                                                               RM300
 • Cokmar5                                                                               RM50

04-10-2014

 • Lina Othman                                                                          RM50

05-10-2014

 • Lee Mun Chye                                                                         RM50
 • 邱姐                                                                                       RM50
 • Tang Seek Wei                                                                       RM100
 • 335-6                                                                                     RM50

06-10-2014

 • 彭康文                                                                                   RM100
 • Tan See Aik                                                                            RM300
 • ABT                                                                                        RM50
 • Ong Tong Leong                                                                     RM100

07-10-2014

 • 2808                                                                                      RM50
 • 大同家私                                                                                RM100
 • Amily Tan                                                                               RM50
 • N21                                                                                        RM50
 • Miss Yong No.7211                                                                  RM100
 • Barathy                                                                                   RM50

08-10-2014

 • Ciah                                                                                        RM150
 • 黄资康                                                                                     RM50
 • May                                                                                         RM50
 • 6-6-6 Desa Bukit Jawbul                                                           RM200
09-10-2014
 • 俞新娣                                                                                     RM50
 • Mr Chong                                                                                RM250
 • 苏宝琴                                                                                    RM100
 • K.Veevavaj                                                                              RM50
10-10-2014
 • Tee Chui Kim                                                                           RM100

11-10-2014

 • 王礼诚                                                                                       RM50
 • 纪庆耀/纪宝萤                                                                           RM70
 • Norliah Mohamad                                                                       RM50
 • ABD Razak                                                                                 RM50
 • 谢东成                                                                                       RM50
 • 永发 Pusat Kusyen                                                                      RM50
 • Bobby Chan pj                                                                            RM300
 • 俞新娣                                                                                       RM50
 • Mr. Chong                                                                                  RM250

12-10-2014

 • 160号                                                                                         RM50

13-10-2014

 • 兴兴机件公司                                                                              RM50
 • 张福成                                                                                        RM50
 • Zainudin bin Hamid                                                                     RM50
 • 胡春能合家                                                                                  RM50
 • 8, Jln Danau 13                                                                           RM50
 • Lee Haw Hong                                                                             RM50
 • Sazali b Mat Noot                                                                        RM50

14-10-2014

 • Batmashan                                                                                 RM50
 • 吴翠萍                                                                                       RM400
 • Lot 15632                                                                                  RM50
 • Sg. Abong Tmn Indah 25h                                                           RM50

15-10-2014

 • ABT                                                                                           RM50
 • 蔡家乐                                                                                       RM50

17-10-2014

 • Perabot Tai Tong                                                                        RM80
 • 卢月娥                                                                                        RM100
 • 黄亚冬                                                                                        RM60
 • 邱子伟                                                                                        RM50

18-10-2014

 • No 22 A LIM                                                                                RM50
 • Chai Koh Yung                                                                             RM50
 • 大同家私                                                                                     RM80
 • Sivasakhti textiles and general goods                                           RM100
 • Loy Mee Kan                                                                                RM100
 • No.151                                                                                        RM50
 • Tukang Jahit Kin See                                                                    RM50

19-10-2014

 • 陈先生                                                                                        RM50
 • 大同                                                                                           RM60
20-10-2014
 • Raymond, Taman Meru Ipoh                                                         RM200

21-10-2014

 • 邱子龙                                                                                        RM1000
 • 孙钶斌                                                                                        RM100
 • Miss Yong                                                                                   RM100
 • N.16                                                                                           RM50
 • Kam Seng AGRO, Malim nawar perak                                           RM300

22-10-2014

 • C.N.Chong                                                                               RM50
 • 周秀花                                                                                     RM50
 • R.Amplagan                                                                             RM50
 • 赖乙萱                                                                                     RM50

23-10-2014

 • 范金娇                                                                                        RM100
 • Feng Yam Engineering                                                                 RM550
24-10-2014
 • Chia Wee Kian                                                                             RM300
 • 林展名                                                                                         RM180
 • 8005                                                                                           RM50
25-10-2014
 • Gengadarhn                                                                                 RM100
 • 张妹                                                                                            RM200
26-10-2014
 • 许雪君                                                                                         RM50
 • 吴小姐                                                                                         RM50
 • Yong Lily                                                                                      RM50
 • 30 Putra Indah                                                                 RM50
 • 152 Kebun Baru                                                               RM50
 • 杨胜杰                                                                           RM100
27-10-2014
 • Wong Suei Shen                                                                                    RM100
 • Wong Ah Fai                                                                                         RM100
28-10-2014
 • Perabot Jayeng                                                                RM50
 • Koo Xin Ying                                                                    RM50
 • 颜亚梅                                                                            RM50
 • 林先生                                                                            RM50
29-10-2014
 • 林彩霞                                                                             RM50
 • No88                                                                               RM50
30-10-2014
 • 陈玉仙                                                                             RM50
 • ABT Fresh & Frozen                                                          RM50
31-10-2014
 • 显应庙                                                                             RM50
01-11-2014
 • Feng Yan Engineering                                                       RM150
 • 邱姐合家                                                                          RM50
 • Lee Cherng                                                                      RM50
 • 陈有双夫妇                                                                       RM60
02-11-2014
 • 12 27/3                                                                           RM70
 • No 72                                                                              RM100
 • 望女士                                                                             RM50
 • 福民汽车维修有限公司                                                      RM50
 • Tan Ching Huat                                                                RM50
 • 陈女士                                                                             RM50
03-11-2014
 • 黎宛即                                                                             RM50
 • STT Smart Tone Teleshop                                                 RM50
 • N 338                                                                               RM100
04-11-2014
 • 陈缋已,陈信颜,陈孳珧                                                   RM50

05-11-2014

 • 苏宝琴                                                                              RM100
 • 陈国成                                                                              RM50
 • 李锦丰                                                                              RM100
 • May                                                                                  RM50

06-11-2014

 • 5783号                                                                             RM100
 • 160号身体健康                                                                  RM50
07-11-2014
 • Miss Yong                                                                         RM100
 • 善心人                                                                              RM100

08-11-2014

 • 洪秀金                                                                              RM50
 • 勇升企业                                                                           RM50
 • Nelson Lim                                                                        RM50
09-11-2014
 • 陈丽娟                                                                              RM300
10-11-2014
 • 魏志强                                                                              RM100
 • 聚香全美鸭                                                                        RM50

12-11-2014

 • Pee Poh Meoi                                                                    RM50
 • 664发                                                                               RM50
 • 陈锡威                                                                              RM100
 • Alan M.L. Tan                                                                   RM50
 • ABT                                                                                  RM50
15-11-2014
 • Loo Chao Leam                                                                 RM50
 • Ng Jia Xin                                                                         RM50
 • No 18                                                                               RM100
16-11-2014
 • 愈新娣No1                                                                         RM50
17-11-2014
 • 黄碧慧                                                                              RM250
 • 佳能                                                                                  RM50
18-11-2014
 • 鲍鱼果条汤                                                                        RM50
 • 赖锦超                                                                               RM50
 • 林孝荣                                                                              RM100
 • LeongTeckYap                                                                   RM200
19-11-2014
 • Miss Yong                                                                          RM50
 • Kiew Choon Woon                                                               RM50
 • 阿文哥                                                                               RM50
 • 黄进成                                                                               RM50
20-11-2014
 • 傅富祥                                                                              RM50
 • Tukang Jahit Kin See                                                         RM50

22-11-2014

 • 郑丝蒨                                                                              RM100
 • 城市花店                                                                           RM150

23-11-2014

 • JKN 8382 Tan Hoon Lai                                                      RM50
 • Yap Sin Keong                                                                   RM50
 • Luis Ong                                                                           RM50
 • 黄先生                                                                              RM50
24-11-2014
 • 林丽霜BLK203                                                                   RM100
 • Chan                                                                                 RM50
 • Linah                                                                                RM50
25-11-2014
 • Srinallan                                                                           RM51
 • Goh Ah Kock                                                                     RM400

26-11-2014

 • 志玲小姐                                                                            RM50
 • 0673                                                                                  RM50
 • No ABT                                                                              RM50

27-11-2014

 • 张佩忆                                                                               RM50
 • 丘鎂婷女士                                                                        RM50

28-11-2014

 • Fon                                                                                   RM150
 • No 16 Ho                                                                           RM50
 • Allan Wong                                                                        RM50

29-11-2014

 • Ganesh                                                                             RM350
 • Peter Lee                                                                          RM50
 • No D One                                                                          RM100
 • Wong Lee Chong                                                                RM50
30-11-2014
 • No 20                                                                                RM50
 • Ooi Thiah Chai                                                                  RM300
 • Dedy Wicaksono                                                                 RM50
 • R Amplagan                                                                       RM50
 • Cash                                                                                  RM50
 • 赖保霖                                                                               RM50

01-12-2014

 • Batmashan                                                                        RM200
 • Ku Bee Yong & Family                                                         RM50
02-12-2014
 • 叶女士                                                                               RM50
 • 160号身体健康                                                                   RM100
 • 5783号                                                                              RM100
 • 10号Muar                                                                           RM50
 • 法界众生                                                                           RM1520
 • 沙冰哥                                                                               RM100

03-12-2014

 • 8                                                                                       RM50
 • 苏宝琴                                                                              RM100
 • Aquarius Swimming Pools S/B                                             RM50

04-12-2014

 • Klinik Pergigian Shang Hai                                                  RM50
 • Lee Chung Woon                                                                RM50
06-12-2014
 • 安安公狗                                                                            RM50
 • 吕茳禾先生                                                                         RM100

07-12-2014

 • N.13005                                                                             RM50
 • 王先生                                                                               RM100
 • 符裕泷合家                                                                         RM50
 • Mr.Lee                                                                               RM50
 • No.77                                                                                 RM50
 • Tan Pat Gim                                                                       RM50
08-12-2014
 • Miss Yong                                                                           RM100
 • 225号身体健康                                                                    RM120
09-12-2014
 • 沈晓红                                                                                RM100
 • 吴倩盈                                                                                RM100
10-12-2014
 • Jonathan Lim Ze Yan                                                           RM100

11-12-2014

 • 黄秀梅                                                                                RM100

13-12-2014

 • 洪再添                                                                                RM50
 • Chong C.N                                                                           RM50
 • 江颈汉                                                                                RM50
15-12-2014
 • JPP7378                                                                              RM100
16-12-2014
 • Kik Fenny                                                                            RM220
 • 杨先生                                                                                 RM50
 • Lee Yok Lan                                                                         RM50
 • Sachin C.Y                                                                            RM50
 • Loo Chao Leain                                                                     RM50
 • 许清祥郑叶                                                                           RM50
17-12-2014
 • 育田幼儿园                                                                           RM50

18-12-2014

 • 潘伟祥                                                                                RM200
 • 黄豪杰                                                                                RM50
 • 8号                                                                                     RM50
19-12-2014
 • 江记                                                                                   RM100
 • 陈锡威                                                                                RM100
 • SteadFat Intercity                                                                RM50
 • 3285                                                                                   RM50
 • Tukang Jahit Kin See                                                           RM50
20-12-2014
 • Chai Chu Fong                                                                    RM500
 • 官海源合家                                                                         RM50
 • Tiong                                                                                 RM50
 • 杨易妮合家                                                                         RM50
21-12-2014
 • 梁思敏 & 谢秉晖                                                                 RM50
 • Ong Siew Chin 88                                                                RM50

22-12-2014

 • 8837                                                                                   RM50
 • Koh Korn Chay                                                                     RM100
 • 朱太                                                                                   RM50

23-12-2014

 • 家和                                                                                   RM50
 • Serene Chong                                                                      RM50
24-12-2014
 • BerOuis Hair Stylist & Make Up                                            RM50
 • 仕焕利                                                                                RM50
 • 蔡晋仪合家                                                                         RM50
 • Liew Jium Shyong                                                                RM50
 • 艳林                                                                                  RM100
25-12-2014
 • Peter Lee                                                                           RM50
 • 张景雅                                                                               RM100
 • Wong Lee Cheng                                                                  RM50
26-12-2014
 • 李施容                                                                               RM100
 • Pusat Jagaan Kanak-Kanak Adikku Ria                                  RM1000
27-12-2014
 • Siew Wong                                                                         RM150
 • Tan See Aik                                                                       RM300
 • 曾碧玉                                                                                RM50
28-12-2014
 • Manalapan                                                                          RM50
 • Lee Swei Yai                                                                       RM300
 • No 20, Pancasila 7, Saleng                                                   RM200
 • 万能T&T企业                                                                      RM50
 • Ley Siow Lin                                                                        RM50
29-12-2014
 • 伍金珠合家,李巧珍,李巧莲                                              RM50
30-12-2014
 • 陈业博                                                                                RM50
31-12-2014
 • Ng Yoke Yan                                                                        RM50
 • Goh Kheng Hau                                                                    RM50
 • My Lano Haus                                                                      RM50

 

tadapox australiacheapcheap Promethazine