Year 2012

11-12-2012

No. 14 Jalan Soga 13        RM50

17-12-2012

Manamaniama No. 47       RM50

19-12-2012

487                                 RM200

20-12-2012

332                                  RM50

21-12-2012

余家                                RM50

Mary Lot 495 no 32        RM50

22-12-2012

JFV9841                         RM50

6857                               RM50

施罗燕                            RM50

23-12-2012

雷氏                              RM50

No. 142                          RM50

No. 18                            RM50

24-12-2012

No. 12                           RM50

25-12-2012

No. Gute surfen uber dieser Webseite auswahl zu studentenfreundlichen preisen. 29                             RM50

26-12-2012

陈松平                            RM50

27-12-2012

Persatuan Peganut Kuan Yo Johor Jaya          RM300

Lee Khok Kheng            RM120

28-12-2012

Rajan                              RM50

29-12-2012

陈春见                            RM50

Cash 321                        RM50

31-12-2012

No. 163                           RM50